Thống kê XS Mega 6/45 theo thứ nhanh và chính xác nhất

Thống kê theo thứ XS Mega

Kết quả

TK theo thứ XS Mega thứ 4

Bộ sốLần xuất hiện theo thứ tự XS Mega 6/45Tỷ lệ (%)Số lần xuất hiện
01
3.33%1 lượt
02
3.33%1 lượt
03
6.67%2 lượt
04
0.00%0 lượt
05
0.00%0 lượt
06
0.00%0 lượt
07
3.33%1 lượt
08
0.00%0 lượt
09
3.33%1 lượt
10
0.00%0 lượt
11
0.00%0 lượt
12
3.33%1 lượt
13
0.00%0 lượt
14
0.00%0 lượt
15
6.67%2 lượt
16
6.67%2 lượt
17
0.00%0 lượt
18
3.33%1 lượt
19
0.00%0 lượt
20
6.67%2 lượt
21
0.00%0 lượt
22
3.33%1 lượt
23
10.00%3 lượt
24
3.33%1 lượt
25
0.00%0 lượt
26
0.00%0 lượt
27
3.33%1 lượt
28
3.33%1 lượt
29
0.00%0 lượt
30
3.33%1 lượt
31
3.33%1 lượt
32
3.33%1 lượt
33
3.33%1 lượt
34
0.00%0 lượt
35
0.00%0 lượt
36
0.00%0 lượt
37
6.67%2 lượt
38
3.33%1 lượt
39
6.67%2 lượt
40
0.00%0 lượt
41
0.00%0 lượt
42
0.00%0 lượt
43
0.00%0 lượt
44
0.00%0 lượt
45
0.00%0 lượt